ମୋବାଇଲ୍ ବିକ୍ରୟ ସମାଧାନ |

ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସରୁ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କର |

1. କାଗଜ ଫର୍ମ ବଦଳାଇବା, ଇ-ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

2. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ହଜିଯିବା ପାଇଁ, ଯାଞ୍ଚ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ |

3. ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ମାନବ ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ, କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ |

 

ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ମଡେଲଗୁଡିକ: SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM